Автор: 14 июля 2016 года
Не мало людей сочиняли и посвящали свои стихи курорту «Уш-Бедир». Но стихи Марины Айыжы (отдыхала в 1-ом сезоне 2016г) «Ыдыктыг Уш-Белдирим», более точно и красочно воспевает почти все прелести и красоту курорта «Уш-Белдир».
Тоолдуг чараш Тывавыстын,
Торгу хээлиг чараш чери.
Бойдузундан боду буткен,
Бодап ханмас Уш-Белдиривис.

Каргыраалап ырлап чыдар хемнерде,
Кадыргылар балык байлан ойнап чемнээр.
Эзиминде элик хулбус аны долган,
Элбек байлак эмниг оъттуг курортувус.

Хаяалыг хун хаялардан херелденген,
Ханызындан хайнып чыдар аржаан суглуг.
Аарыг-ажык бакты эмнээр,
Артыш чыттыг кайгамчык Уш-Белдиривис.

Хоорай суурнун шимээн даажын,
Хостуг шолээн сагыш амыр ойнап хоглеп.
Айлан куштун опейлээн дег унун дыннап,
Амыр чыргап мага хандыр дыштандывыс.

Амылыглар бугудеге буян кылган,
Амыр эвес 85 хар харлап турар.
Тумен мун-мун кижилерге буян берген,
Ыдыктыг Уш-Белдиримге черге чедир могейбишаан.
Чылыг чымчак уткуп алган шуптунарга!
Четтиргенивис илередип, чедиишкинни, кадыкшылды кузеп каалы!

Краткая информация оздравнице:

Название здравницы: ГУП Курорт Уш-Белдир

Адрес: Регион: Республика Тыва. 667001, Республика Тыва, г. Кызыл, пер. Юбилейный, 7.

Телефон: +7 (394) 221-17-04.

Все отзывы и полное описание здравницы —>

rss  Яндекс.Метрика